hd porn

SSU Sveučilišta u Splitu

  • O nama

  • Obavijesti

  • Projekti

  • Kontakt

Mi, studenti socijaldemokrati smatramo neotuđivim ljudskim pravom, pravo na obrazovanje i jednake početne pozicije svih ljudi bez obzira na njihovu dob, spol, nacionalnost, etničku pripadnost, vjeroispovijest i socijalni status. Sukladno tome smatramo da je država dužna omogućiti ostvarenje ovoga prava svim građanima Republike Hrvatske.Socijaldemokratska studentska unija (SSU) je studentska organizacija koja okuplja studente sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Svojim aktivnostima SSU promiče i štiti studentske interese, potiče razvoj znanosti, razvoj moderno ustrojenog, autonomnog Sveučilišta, te daje svoj doprinos demokratskom razvoju Republike Hrvatske.

Sveučilišna organizacija Socijaldemokratske studentske unije – Podružnica Sveučilišta u Splitu jest ogranak SSU-a usmjeren na djelovanju na području Splitskog Sveučilišta, točnije Splitsko – dalmatinske županije. Rad SSU ST je javan i nije usmjeren prema stjecanju materijalne koristi za svoje članstvo, već za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti SSU ST. Ciljevi SSU ST jesu promicanje visokih standarda kvalitete pri visokom obrazovanju, promicanje načela socijalne osjetljivosti prema studentima te briga za ostvarivanje socijalnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata.

Ciljevi SSU-a su:
– promicanje socijalno osjetljivog visokog obrazovanja;
– djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata;
– zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
– utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
– doprinos razvoju, modernizaciji i autonomnosti sveučilišta u Hrvatskoj;
– doprinos ostvarivanju modernoga, slobodnoga, demokratskoga, pluralnoga, tolerantnoga i nenasilnoga društva;
– povezivanje i suradnja s drugim studentskim, omladinskim i drugim organizacijama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva SSU obavlja sljedeće djelatnosti:
– pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela obrazovnih i drugih institucija;
– organiziranje tribina, skupova, seminara i sl.;
– izdavanje publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata, a u skladu s posebnim zakonskim propisima;
– organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
– ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva SSU-a.

TEMELJNA NAČELA:

U svojem radu SSU se rukovodi sljedećim načelima:

SLOBODA: svaka osoba ima pravo, unutar demokratskih okvira, biti slobodna od političke i svake druge prisile te imati maksimalnu mogućnost da djeluje u potrazi za ostvarenjem osobnih potencijala.

JEDNAKOST: jednakost je izraz za jednaku vrijednost svih ljudskih bića, neovisno o njihovoj rasi, spolu, vjeri, kulturi, etničkoj pripadnosti, naciji i sličnim obilježjima osobe, vezane za njezino podrijetlo. Jednakost je preduvjet za slobodan razvoj ljudske osobnosti.

PRAVEDNOST: pravednost znači kraj diskriminacije pojedinaca te jednakost prava i mogućnosti za sve članove društva. Pravda je za sve ljude jednaka.

SOLIDARNOST: solidarnost je pojam koji koristimo u sveopćem, globalnom smislu. Solidarnost je praktični izraz opće humanosti i čvrsta potpora svim žrtvama nepravde.

DEMOKRACIJA: demokracija se zasniva na načelima opće slobode i jednakosti. Stoga su prava jednaka za sve, ne samo u teoriji već i u praksi, na svim područjima društvenog života, sastavni dio našeg viđenja društva.

LJUDSKA PRAVA: ljudska prava uključuju ekonomska i socijalna prava, pravo na obrazovanje i osposobljavanje, pravo na odmor, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu govora, slobodu okupljanja i udruživanja, slobodu medija, pravo na dostojanstven život u prikladnom okolišu te pravo na ekonomsku sigurnost za svakog pojedinca.

JEDNAKOST IZMEĐU MUŠKARACA I ŽENA: svaki oblik izravne ili prikrivene diskriminacije bilo kojeg spola smatramo nedopustivim.

Ova načela smatramo osnovnim tekovinama općeljudskog razvoja te kršenje i nepoštovanje bilo kojeg od tih načela smatramo nedopustivim.

Socijaldemokratska studentska unija zalaže se za kvalitetnije uvjeta studiranja na sveučilištima i veleučilištima u Republici Hrvatskoj. Studentima se mora omogućiti da postanu subjekt na visokoobrazovanim institucijama, a ne da budu puki primatelji znanja. Proces studiranja mora omogućiti slobodan razvoj cjelokupne osobe budućeg stručnjaka i intelektualca. To je moguće jedino uključivanjem studenata u sve segmente sveučilišnog života: u znanstveno-istraživački rad i znanstvene projekte, u procese upravljanja sveučilišnim institucijama, u programe kulture i sporta, procese modernizacije Sveučilišta itd. Studenti moraju postati punopravni članovi akademske zajednice, a sveučilište mora postati zajednica studenata i profesora (UNIVERSITAS STUDIORUM) u punom smislu te riječi.

Država mora jamčiti punu, a ne samo deklarativnu autonomiju sveučilišta. To podrazumijeva nepovredivost akademskih institucija u teritorijalnom smislu, nemiješanje države u znanstvenu sferu, kako u kadrovskom tako i u programskom smislu, slobodu govora i iznošenja teorija, slobodu održavanja predavanja i otvaranja novih studija s programima koje će izrađivati i odobravati isključivo znanstvene, a ne političke institucije, slobodu izbora profesorskog zbora, dekana i rektora neopterećenu politikom vladajućih struktura, uz poštovanje kriterija stručnosti, znanja i sposobnosti, a ne “podobnosti”.

Studenti moraju imati puni nadzor nad radom svih sveučilišnih institucija, a naročito nad institucijama koje se bave pitanjima studentskog standarda (studentski centri i domovi). To znači da studentski predstavnici moraju imati mogućnost snažnog utjecaja na rad upravnih tijela tih institucija, između ostalog i u financijskom smislu.

Studenti moraju imati mogućnost realnog utjecaja na rad upravnih i stručnih tijela na visokoobrazovanim institucijama (senati sveučilišta, fakultetska vijeća, stručna vijeća, radne grupe za implementaciju Bolonjskog procesa…). To je moguće jedino tako da u sastave svih sveučilišnih tijela uđu studentski predstavnici i to sa ovlastima koje će spriječiti njihovu marginalizaciju (povećanje broja predstavnika, pravo veta na odluke profesora).
Potrebno je iznaći mogućnosti za stipendiranje i kreditiranje nadarenih studenata kao i studenata teškog socijalnog statusa, uz davanje poreznih i drugih olakšica poduzećima i institucijama davateljima stipendija odnosno kredita.

Potrebno je osigurati potreban broj mjesta u studentskim domovima za sve studente kojima je to potrebno. Studentski domovi moraju zadovoljavati sve uvjete konvencionalnog stanovanja, uključujući prostorne i higijenske standarde, kulturne i sportske sadržaje, učionice i sl. Jednako tako, za sve studente potrebno je osigurati i kvalitetnu subvencioniranu prehranu za sve studente i to u neposrednoj blizini mjesta studiranja (fakulteta) ili stanovanja (domova).

Neophodna je informatizacija sveučilišta u svakom smislu, u segmentu administrativnih službi te izdavanja svih potrebnih potvrda i uvjerenja, ali i u smislu omogućavanja studentima da koriste računalnu opremu za svoj znanstveni rad ili za komunikaciju sa svijetom. To podrazumijeva nabavku računalne opreme za sva sveučilišta, fakultete i domove te davanje istih na korištenje studentima.
U svrhu poboljšanja studentskog statusa potrebno je omogućiti studentima zapošljavanje preko “Student-servisa” bez plaćanja poreza na dohodak, a proviziju “Student-servisa” koristiti isključivo za studentske potrebe.

Neophodno je redovito i obvezatno izdavanje stručne literature koja se koristi na Sveučilištu, te prevođenje stručne literature na hrvatski jezik.

Potrebno je razvijati međunarodnu suradnju te poticati programe međunarodne razmjene studenata, sve u svrhu uključivanja Hrvatske u europske i svjetske integracijske procese.

Neophodno je postojanje neovisnih studentskih glasila (tiskanih i elektronskih), u svrhu pravovremenog i potpunog obavještavanja sveučilišne i šire javnosti o svim studentskim i društvenim temama. Takva studentska glasila moraju biti oslobođena plaćanja poreza.
Studentskoj populaciji mora se omogućiti sudjelovanje u raznovrsnom i bogatom kulturnom programu, bilo kao publika bilo kao izvođači. To podrazumijeva podržavanje studentskih kulturnih projekata (kazališta, koncerata, izložbi,…), ali i subvencioniranje cijena ulaznica za kulturne manifestacije. S tim u svezi, potrebno je podržavati djelovanje studentskih klubova i sličnih studentskih prostora na sveučilištima i na fakultetima i to na način da se takvim klubovima ustupi na korištenje sveučilišni prostor te da se njihova djelatnost ne oporezuje.

Potrebno je preciznije regulirati status studentskih udruga te im dati veće povlastice koje bi im omogućile lakše obavljanje njihovih djelatnosti. Osim toga, u svrhu prepoznatljivosti programa potrebno je regulirati i mogućnost izlaska studentskih udruga na studentske izbore (a ne samo pojedinaca kao dosad).
Studentski zbor, kao predstavničko studentsko tijelo na sveučilištima i veleučilištima, mora u sebi sadržati studentske predstavnike svih fakulteta, ali i predstavnika studentskih udruga.

Potrebno je posvetiti veću brigu zapošljavanju mladih stručnjaka i rješavanju njihovih stambenih problema nakon završenog fakulteta te na taj način spriječiti “odljev mozgova” u inozemstvo.

Od državnih institucija, prvenstveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, SSU traži da redovito i u punom iznosu uplaćuju financijska sredstva, zakonom i drugim propisima utvrđena za potrebe studenata i sveučilišnih institucija u cjelini.

U vezi s nekim od nabrojenih ciljeva nužno je provesti i promjene, izmjene i dopune nekih od postojećih zakona (npr. Zakon o studentskom zboru) te će se Socijaldemokratska studentska unija u tom smislu zalagati za te promjene. Od fakulteta tražimo da uključi studente u sve radne skupine koje se bave implementacijom Bolonjskog procesa u RH. Također, tražimo da se što prije osnuju radne skupine za kvalitetu u visokom školstvu kako bi se standard kvalitete naših fakulteta mogao dignuti na europsku razinu.
Tražimo da se u Hrvatskoj u potpunosti prigrli duh Bolonjskog procesa te da studenti budu centar reforme, a ne samo puki promatrači i objekti na kojima se testiraju promjene.

Smatramo da obrazovanje mora biti dostupno svima te sukladno tome protivimo se komercijalizaciji visokog školstva i uvođenju školarina pune ekonomske vrijednosti. U državi koja ima 8% visokoobrazovanih školstvo ne smije nikada postati privilegija bogatih.
SSU je u ostvarivanju svojih ciljeva spreman i otvoren za suradnju sa svim organizacijama, udrugama i institucijama srodnih programa, usmjerenja i ciljeva.

Trenutno nema novih obavijesti.

Lipanj 2007. – Lipanj 2008. – Edukacije za maturante održane u :
Splitu (4 puta), Sinju, Solinu, Trogiru, Makarskoj, Vrgorcu

Na ovim edukacijama je u godinu dana više od tisuću i petsto maturanata upoznato s funkcioniranjem Bolonjskog procesa u teoriji i praksi. Također su upoznati i sa uvjetima upisa na fakultete splitskog Sveučilišta.

29.09.2007. – Socijaldemokratska studentska unija je održala press konferenciju u Zadru u kojoj je dala potporu tada maturantu, Antoniju Milanoviću kojem je nisu osigurani adekvatni uvjeti na prijemnome ispitu budući da ima poteškoća u radu rukama. Izvještaj s te press konferencije su prenijeli svi hrvatski mediji.

Lipanj 2008. – Delegacija Socijaldemokratske studentske unije Split prisustvovala je na ECOSY-evom festivalu u Francuskoj.

26.10.2008. – Održana redovna izborna skupština Socijaldemokratske studentske unije Split na kojoj je izabrano novo vodstvo.

Listopad 2008. – Ožujak 2009. – Predstavnici Socijaldemokratske studentske unije Split prisustvovali na tribinama: 

1) Tribina o zapošljavanju (u organizaciji Županijskog savjeta mladih)
2) Bolonjski proces u teoriji i praksi (u organizaciji udruge Studenti za studente)
3) Studentski standard (u organizaciji mladeži Hrvatske demokratske zajednice

U ovome razdoblju predstavnici naše udruge sudjelovali su i u izradi Gradskog programa djelovanja za mlade.

U narednome razdoblju cilj naše udruge je upoznati studente s našim stajalištima, objasniti im naš program te uključiti što više ljudi u naš rad. Kao udruga se baziramo na educiranje studenata, te će tako biti i u narednome razdoblju gdje pripremamo edukacije o Bolonji, državnoj maturi, te mnoštvo tribina i seminara. Također aktivno ćemo sudjelovati u radu Sveučilišta po svim pitanjima vezanim za studente, studentski standard, studentska prava, ali i za sva pitanja koja uključuju mlade u društvu.

Šetalište Bačvice 10
Tel:  021/488-932
Fax: 021/488-935
web: www.ssu.hr

Predsjednik
Miran Podržaj
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zamjenica predsjednika
Marina Karajić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tajnik
Maro Bulić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Potpredsjednici

Franka Oreb
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Marijo Brešković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zorica Grubišić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Stipe Tadin Biočić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Također nam se možete obratiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i putem naše službene Facebook stranice: SSU Sveučilišta u Splitu

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica