Studentski zbor Sveuèilišta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 27.03.2006.
 
 
O zboru

 


Studentski zbor Sveuèilišta je nestranaèko i apolitièno tijelo kojeg èine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima visokih uèilišta u sastavu Sveuèilišta. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese stunata na razini pojedinog visokog uèilišta (fakulteta, visoke škole, veleuèilišta) ali i na državnoj i meðunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Svi studenti upisom na fakultet ili visoku školu postaju èlanovi Studentskog zbora te Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveuèilišta kojem pipadaju. S obzirom na na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor ima i legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije. Prema zakonu, sva visoka uèilišta u Republici Hrvatskoj trebaju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.

Ustroj i djelovanje Studenskog zbora Sveuèilišta ureðuje se statutom kojeg donosi Predsjedništvo Studenskog zbora Sveuèilišta.

U Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu (predsjedništvo Studentskog zbora pojedinog fakulteta) ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. Njihov mandat traje dvije školske godine. Svaka godina studija bira svog predsjednika i zamjenika. Oni izmeðu sebe biraju Predsjednika predsjedništva podružnice studentskog zbora na fakultatu (predsjednika Studentskog zbora pojedinog fakulteta). Studentski predstavnici svih godina ravnopravno s ostalim èlanovima Fakultetskog vijeæa sudjeluju u radu Vijeæa osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti. Svi predsjednici Studenskih zborova pojedinih fakulteta unutar Svuèilišta èine Skupštinu Studentskog zbora Sveuèilišta. Oni izmeðu sebe biraju predsjedništvo Studentskog zbora Sveuèilišta, predsjednika Skupštine i druga Zakonom i statutom utvrðena tijela.

Temeljne zadaæe Studentskog zbora su:

•  zastupanje studenata, zaštita i unaprijeðenje interesa i dobrobiti studenata i Sveuèilišta u cjelini,

•  Poticanje i organiziranje studenata za aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega, posebno u podruèju kulture u športa,

•  Suradnja s drugim organizacijama koju unapreðuju studentske aktivnosti i interese,

•  Biranje studentskih predstavnika u Senat, fakultetska vijeæe i strukovna vijeæa odjela.

 

(c) sohosustavi.hr

 
kratke vijesti
 24.04.2006.
  > Final party
 24.04.2006.
  > Novi stari rektor
 23.03.2006.
 > Sveuèilište dobiva studentske novine
 22.04.2006.
 > Festival znanosti na Kemijsko-tehnološkom fakultetu
 21.04.2006.
  > Dodijeljena Nagrada Studentskog zbora
 21.04.2006.
  > Otvorena nova zgrada Graðevinsko-arhitektonskog fakulteta
 22.04.2006.
 > Tehnologijada
kratke vijesti
iz sporta
 24.04.2006.
 > Finale košarkaške lige u srijedu
 23.04.2006.
 > 2. prvenstvo splitskog Sveuèilišta u judu
 22.04.2006.
 > FESB osvojio Repiket
 19.04.2006.
 > Regata Sveti Duje 2006.
 19.04.2006.
 > Finale malonogometne lige