Nedjelja, Studeni 21, 2010

Studentski zbor Sveučilišta je nestranačko i apolitično tijelo kojeg čine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima visokih učilišta u sastavu Sveučilišta. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese stunata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, visoke škole, veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Svi studenti upisom na fakultet ili visoku školu postaju članovi Studentskog zbora te Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojem pipadaju. S obzirom na na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor ima i legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebaju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.

Ustroj i djelovanje Studenskog zbora Sveučilišta uređuje se statutom kojeg donosi Predsjedništvo Studenskog zbora Sveučilišta.

U Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu (predsjedništvo Studentskog zbora pojedinog fakulteta) ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. Njihov mandat traje dvije školske godine. Svaka godina studija bira svog predsjednika i zamjenika. Oni između sebe biraju Predsjednika predsjedništva podružnice studentskog zbora na fakultatu (predsjednika Studentskog zbora pojedinog fakulteta). Studentski predstavnici svih godina ravnopravno s ostalim članovima Fakultetskog vijeća sudjeluju u radu Vijeća osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znano sti. Svi predsjednici Studenskih zborova pojedinih fakulteta unutar Svučilišta čine Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta. Oni između sebe biraju predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta, predsjednika Skupštine i druga Zakonom i statutom utvrđena tijela.

Temeljne zadaće Studentskog zbora su:

•  zastupanje studenata, zaštita i unaprijeđenje interesa i dobrobiti studenata i Sveučilišta u cjelini,

• Poticanje i organiziranje studenata za aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega, posebno u području kulture u športa,

•  Suradnja s drugim organizacijama koju unapređuju studentske aktivnosti i interese,

•  Biranje studentskih predstavnika u Senat, fakultetska vijeće i strukovna vijeća odjela.

Statut Studentskog Zbora

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu

Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu