| KINEZIOLOGIJA@SZST poèetna stranica | Vijesti | Dokumenti | Projekti zavoda | Galerije slika | Studentski forum | Kontakt | SZST |

 


FAKULTET PRIRODOSLOVNO – MATEMATIÈKIH ZNANOSTI I ODGOJNIH PODRUÈJA SVEUÈILIŠTA U SPLITU

ZAVOD ZA KINEZIOLOGIJU


IZBORNI PREDMET 1: SPORT (ili KINEZITERAPIJA)


Broj sati: 360 (180 sati predavanja + 180 sati vježbi
Semestar VII. i VIII.

1. CILJEVI I ZADAÆE

Broj i razina struèno pedagoškog kadra koji sudjeluje u realizaciji sportskih programa predstavlja osnovicu daljnjeg razvoja ovog dijela primijenjene kineziologije. Osnovni cilj ovog predmeta na studiju usmjerenja je da studente upozna s najvažnijim i najnovijim kineziološkim, antropološkim i metodološkim spoznajama koje predstavljaju osnovu za svako racionalno planiranje, programiranje i kontrolu trenažnih procesa u okviru pojedinih grupacija sportskih disciplina. Program pretpostavlja da su studenti stekli temeljna znanja iz osnova tehnike i metodike pojedinih sportskih disciplina koje su od znaèaja za podruèje usmjerenog studija sporta.

2. PROGRAM:

2.1. KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA (90 sati)
Predavanja: 60 sati
Vježbe: 30 sati

Analiza razvoja sporta. Analiza trendova postignutih rezultata u grupacijama sportova u grupama u kojima se dade rezultat objektivno izmjeriti. Razvojni modeli sportskih aktivnosti. Prognoze razvoja modela igre i modela borilaèkih aktivnosti. Razvoj konvencionalno estetskih gibanja. Kineziološka analiza sporta: hijerarhijska klasifikacija gibanja. Monostrukturalne, polistrukturalne i kompleksne sportske aktivnosti. Strukturalna analiza motorièke aktivnosti. Analiza faza, podfaza i strukturalnih jedinica. Relacije izmeðu pojedinih faza. Utjecaj pojedinih faza na finalni rezultat motorièke aktivnosti. Biomehanièka analiza aktivnosti. Kinematièki, dinamièki, elektromiografski, anatomski i energetski parametri i karakteristike sportskih aktivnosti. Modeli za biomehanièku analizu gibanja. Komparacija biomehanièkih parametara u razlièitim sportskim aktivnostima. Modelne karakteristike gibanja u podruèju biomehanièkih velièina. Antropološka analiza sporta; Utjecaj antropoloških èimbenika na rezultate u sportu. Jednadžbe specifikacije sportskih grana. Antropometrijske, motorièke, funkcionalne, kognitivne, konativne i mikrosociološke znaèajke pojedinih grupacija sportskih grana. Modelne karakteristike vrhunskih sportaša. Antropološke karakteristike mlaðih dobnih kategorija u pojedinim sportovima. Jednadžbe vrijednosti grupacija sportskih grana i pojedinaènih sportova. Utjecaj sportova na razvoj i održavanje razlièitih antropoloških karakteristika. Rezultati istraživanja u relacijama antropoloških faktora i manifestnih antropoloških karakteristika u odnosu na rezultate u sportu. Tehnièke karakteristike i naèin upotrebe ureðaja za registraciju i prezentaciju pojedinih dijelova i cjeline motorièkih struktura u sportu.

2.2 METODIKA TRENINGA (180 sati)
Predavanja: 75 sati
Vježbe: 105 sati

Metodièko oblikovanje treninga u pojedinim grupacijama sportskih disciplina. Metode uèenja: Postupci za usvajanje i usavršavanje motorièkih znanja, odnosno tehnike i taktike pojedinog sporta. Proces uèenja: davanje informacija, demonstracija, izvoðenje motorièkog zadatka, uoèavanje i ispravljanje motorièkih grešaka, vrednovanje nauèenog tehnièko-taktièkog znanja. Metode vježbanja: Postupci za razvoj i održavanje motorièkih i funkcionalnih sposobnosti sportaša. Analiza funkcionalnih i motorièkih sposobnosti. Metode razvoja u treningu mlaðih dobnih kategorija. Senzibilne faze razvoja funkcionalnih i motorièkih sposobnosti. Kondicijski trening vrhunskih sportaša. Motorièki postupak u uèenju i vježbanju: odabir sredstava, optereæenja, metoda, organizacijskih formi i oblika rada, te lokaliteta i trenažnih pomagala. Principi i pravila u konstrukciji treninga za razvoj baziènih i specifiènih kondicijskih sposobnosti sportaša. Principi i pravila u konstrukciji treninga za usvajanje i usavršavanje i stabilizaciju tehnièko-taktièkih znanja. Klasifikacija sadržaja trenažnog rada u pojedinim sportovima. Doziranje optereæenja: energetska i ingormacijska komponenta optereæenja. Diferencijalne karakteristike i metodike treninga obzirom na spol., dob i kvalitetnu razinu sudionika u sportu.

2.3. PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA (90 sati)
Predavanja: 45 sati
Vježbe: 45 sati

Dijagnostika stanja treniranosti i sportske forme. Moguænosti primjene rezultata testiranja u planiranju i programiranju sportske pripreme. Metode i algoritmi za odreðivanje polazišnog, prijelaznog i završnog (finalnog) stanja. Evaluacija mjernih instrumenata za procjenu sposobnosti, znanja i osobina sportaša. Konstrukcija plana i programa treninga. Strukturiranje plana i programa. Periodizacija sportske pripreme: jednociklusna, dvociklusna i veišeciklusna periodizacija. Dugoroèno planiranje i programiranje sportskog treninga: dvoolimpijski ciklus. Perspektivno planiranje treninga. Odreðivanje razvojnih faza sportaša. Prognoziranje finalne matrice stanja vrhunskih sportaša. Srednjoroèno planiranje i programiranje treninga;: Oslimpijski ciklus. Analiza pojedinih godina olimpijskog ciklusa. Programiranje treninga u olimpijskoj godini. Kratkoroèno planiranje i programiranje treninga: Godišnji ciklus. Nove tendencije u programiranju godišnjueg ciklusa. Veliki broj netjecanja i višeciklusna periodizacija. Neposredna priprema za sezonu najvažnijih natjecanja. Tekuæe planiranje i programiranje treninga: pripremni, natjecateljski i završni period. Periodna struktura treninga: faze odnosno etape treninga. Operativno planiranje i programiranje treninga: mikrociklus, trenažni dani, pojedinaèni treninzi: vrste mikrociklusa. Detaljizirano programiranje malih ciklusa. Struktura pojedinaènog treninga. Analiza planova i programa treninga vrhunskih sportaša u pojedinim sportovima. Kontrola i vrednovanje efekata treninga u sportu: Mjerni instrumenti za procjenu antropoloških obilježja. Mjerni instrumenti za procjenu tehnièko-taktièkih znanja. Mjerni instrumenti aza procjenu natjecateljske efikasnosti. Rezultati istraživanja o valorizaciji programa treninga u nas i u svijetu.

3. LITERATURA:

  • Sva obvezna literatura iz odgovarajuæih kolegija skupine Obveznih predmeta
  • Slobodan izbor ostale literature(C) 2003-2004 Zavod za kineziologiju.
  NOVO U VIJESTIMA
> studentski izbori
> Predavanje iz atletike 2
> KRETA 2005
> Krv u knižnici
> Obavijesti studentima 1.godine
 NOVO U ARHIVI DOKUMENATA
> Raspored javnih predavanja za IV. godinu (Kineziološka metodika II)
> Pravilnik za izradu diplomskog rada
> Odgovori iz kineziološke rekreacije
 STRANICE KOLEGIJA
> Odaberite kolegij:
 NOVO U GALERIJI SLIKA
> Apsolventsko putovanje: Kreta 2004
> Savudrija 2004 (Kineziološka metodika)
> Akcija èišæenja Zavoda, studeni 2004
 ZANIMLJIVI LINKOVI
> Popisi studenata
> Studentski forum
> Raspored korištenja prostorija
> Termini konzultacija
> Uvjeti upisa u višu godinu studija
> Izborni predmeti (usmjerenja)
> Popis djelatnika zavoda
> ON-line udžbenik iz biomehanike
> Pišite nam!
> kineziologija@szst poèetna stranica