| KINEZIOLOGIJA@SZST poèetna stranica | Vijesti | Dokumenti | Projekti zavoda | Galerije slika | Studentski forum | Kontakt | SZST |

 


NASTAVNI PROGRAM S NASTAVNIM PLANOM
ZA OBRAZOVNI PROFIL

– PROFESOR KINEZIOLOGIJE –


1. OPIS ZVANJA

Na Zavodu za kineziologiju Fakulteta prirodoslovno-matematièkih znanosti i odgojnih podruèja, Sveuèilišta u Splitu, školuju se visokokvalificirani sruènjaci iz podruèja kineziologije koji se osposobljavaju za izvoðenje nastave (redovne, izborne i fakultativne) tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja (od predškolskog do sveuèilišnog), za provoðenje športskih aktivnosti selekcioniranih skupina na svim razinama natjecateljskog športa djece, mladeži i odraslih te za rekreacijske aktivnosti u slobodno vrijeme odraslih osoba. Takoðer se osposobljavaju za provoðenje kineziterapijskih postupaka i programa za šport invalida .Tijekom studija studenti se uvode u znanstveno istraživaèki rad sudjelovanjem u istraživaèkim projektima, poticanjem posebno darovitih u realizaciji znanstvenih radova, edukacijom studenata u sferi mjerenja i analize podataka, te praæenja suvremenih dosega u svjetskim bazama podataka kao i upotrebom suvremene tehnologije u programiranju i kontroli u procesu vježbanja. Tako obrazovan kadar bit æe u stanju znanstveno utemeljiti proces vježbanja u svim podruèjima primijenjene kineziologije i vrednovati efekte koji se oèekuju primjenom vježbanja, posebno u podruèju zdravlja, odgoja, športa, gospodarstva i obrambenih sposobnosti stanovništva. Zajednièkim programskim osnovama i izbornim sadržajima formira se struènjak za programiranje u podruèjima primijenjene kineziologije, tjelesnog odgoja, diferencirano prema spolu i razlièitim stanjima psihosomatskog statusa djece, mladeži i odraslih. Osposobljava se za organiziranje izvannastavnih aktivnosti na svakom stupnju obrazovanja u svojoj obrazovnoj organizaciji, kao i u nizu športskih i rekreativnih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih institucija u opæini, županiji i državi. Struèni je voditelj rada športskog društva u svojoj školi – fakultetu.

Svi polaznici ovog obrazovnog programa, pored navedenog, osposobljavaju se, posebno kroz skupinu izbornih predmeta, za izvoðenje specifiènih programa:

  • programiranje, izvoðenje i kontrola trenažnog procesa u vrhunskom športu, ili
  • programiranje, izvoðenje i kontrola športsko-rekreacijskih aktivnosti tijekom procesa rada, u mjestu stanovanja te izvan mjesta stanovanja (izletnièki i turistièki oblici), ili
  • programiranje, izvoðenje i kontrola posebnih programa tjelesnih aktivnosti za osobe ošteæena zdravlja, invalidnih i hendikepiranih osoba, ili
  • školovanje kadrova za specifiène potrebe HV, HRM i MUP-a Republike Hrvatske.


2. STRUÈNI NAZIV

Diplomiranjem stjeèe se akademski stupanj i struèni naziv.

PROFESOR KINEZIOLOGIJE

Diplomiranom se polazniku u diplomi, uz navoðenje naziva profesora fizièke kulture, posebno oznaèava da je apsolvirao jednu od skupine izbornih programa i osposobio se za rad u odreðenom specifiènom podruèju primijenjene kineziologije.


3. NOSITELJ STUDIJA

Nositelj sveuèilišnog dodiplomskog studija jest FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIÈKIH ZNANOSTI I ODGOJNIH PODRUÈJA SVEUÈILIŠTA U SPLITU.


4. TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski, kao redoviti sveuèilišni studij, traje èetiri školske godine ili osam semestara, pri èemu se zajednièke programske osnove slušaju tijekom svih osam semestara. Studij završava obranom diplomskog rada koji može biti teorijskog ili istraživaèkog karaktera. Nakon što položi ispite iz svih obvezatnih, izbornih i upisanih neobvezatnih (fakultativnih) predmeta i nakon pozitivno ocijenjenog diplomskog rada student-ica može pristupiti obrani pred ispitnim povjerenstvom.


5. UVJETI UPISA NA STUDIJ

Za upis na studij potrebno je završno srednje obrazovanje, pod uvjetom da je kandidat-kinja dobrog zdravlja, bez tjelesnih ošteæenja, odgovarajuæih obilježja liènosti, motorièkih sposobnosti te motorièkih znanja. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske svake godine donosi odluku o broju kandidata koji se mogu upisati na studij na temelju prijedloga Fakulteta koji je u skladu s kadrovskim i materijalnim pretpostavkama. Svi kandidati koji se prijave na natjeèaj za upis podliježu razredbenom (klasifikacijskom) postupku. Pravo na upis ostvaruju kandidat koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku stekli prvenstvo unutar broja kandidata odreðenog planom upisa.

Razredbeni postupak obuhvaæa:

  • Procjenu sposobnosti kandidata za studij i to: zdravstvenog stanja, konativnih osobina i znanja plivanja. Kandidati koji ne zadovolje na bilo kojem dijelu procjene ove sposobnosti ne mogu pristupiti daljnjem nastavku razredbenog ispita. Ocjena kandidata je SPOSOBAN – NESPOSOBAN.
  • Vrednovanje uspjeha u srednjem obrazovanju obavlja se prema opæem uspjehu kandidata u srednjem obrazovanju u sva èetiri razreda. Maksimalni broj bodova po ovoj osnovi može biti 30.
  • Provjera motorièkih sposobnosti. Na provjeri motorièkih sposobnosti kandidat može dobiti najviše 35 bodova.
  • Provjera motorièkih znanja iz športskih disciplina. Na ovom dijelu klasifikacijskog ispita kandidat može dobiti najviše 35 bodova.
Kandidat koji na razredbnenom ispitu na provjeri motorièkih znanja i sposobnosti skupi manje od 35 bodova (razredbeni prag) eliminira se iz daljnjeg postupka.

Prema ukupno ostvarenim bodovima utvrðuje se poredak kandidata i objavljuje rang lista, poèev od kandidata s najveæim brojem ostvarenih bodova.(C) 2003-2004 Zavod za kineziologiju.


  NOVO U VIJESTIMA
> Krv u knižnici
> obavijesti studentima 1.godine
> rasplesanim studentima
> N0VI ÈLANOVI WEB TIMA
> Skijanje
 NOVO U ARHIVI DOKUMENATA
> Raspored javnih predavanja za IV. godinu (Kineziološka metodika II)
> Pravilnik za izradu diplomskog rada
> Odgovori iz kineziološke rekreacije
 STRANICE KOLEGIJA
> Odaberite kolegij:
 NOVO U GALERIJI SLIKA
> Apsolventsko putovanje: Kreta 2004
> Savudrija 2004 (Kineziološka metodika)
> Akcija èišæenja Zavoda, studeni 2004
 ZANIMLJIVI LINKOVI
> Popisi studenata
> Studentski forum
> Raspored korištenja prostorija
> Termini konzultacija
> Uvjeti upisa u višu godinu studija
> Izborni predmeti (usmjerenja)
> Popis djelatnika zavoda
> ON-line udžbenik iz biomehanike
> Pišite nam!
> kineziologija@szst poèetna stranica