Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

30.05.2006
 
TEHNOLOGIJADA, ©ibenik 2006.

 U periodu od 7-13. svibnja u ©ibeniku, Solaris, u organizaciji Kemijsko-tehnolo¹kog fakulteta Sveuèili¹ta u Splitu odr¾ana je 10. Tehnologijada, meðunarodno znanstveno- ¹portsko natjecanje s desetogodi¹njom tradicijom. Okupilo se oko 400 sudionika.
Sudionici te punopravni èlanovi Tehnologijade su: Fakultet kemijskog in¾enjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnolo¹ki fakultet, Grafièki fakultet, Tekstilno-tehnolo¹ki fakultet i Metalur¹ki fakultet u Sisku, svi Sveuèili¹te u Zagrebu; Prehrambeno-tehnolo¹ki fakultet Sveuèili¹ta u Osijeku; Kemijsko-tehnolo¹ki fakultet Sveuèili¹ta u Splitu te odnedavna i Biotehnièki fakultet Univerziteta u Bihaæu, BiH.
Fakulteti gosti bili su: Elektro-tehnièki fakultet, Sveuèili¹te u Osijeku; Tehnolo¹ki fakultet, Univerzitet u Tuzli i Tehnolo¹ki fakultet iz Novog Sada.

Fakulteti se natjeèu u èak osam sportskih disciplina.

. Ovogodi¹nji osvajaèi medalja sa Kemijsko-tehnolo¹kog fakulteta su:
1. Mu¹ki kros, zlato, Damir Aljinoviæ
2. ®enski kros, srebro, Kristina Radoviæ
3. Mu¹ko plivanje, bronca, Ivan Filipin
4. Mu¹ki nogomet, bronca
5. ©ah mje¹ovito, bronca
6. Mu¹ka ko¹arka, bronca
7. ®enski nogomet, zlato

Voditelj sportskog dijela Tehnologijade je Zlatko Durdov, student 1.godine. Pri organizaciji sportskog dijela, izgradnji koncepta natjecanja te organizaciji treninga uvelike nam je pomogao prof. Srðan Petriæ.

U znanstevnom dijelu natjecanja izlo¾eno je ukupno trideset i tri znanstvena rada iz zemlje i inozemstva.
U znanstvenom dijelu natjecanja sa na¹eg fakulteta, Mario Nikola Mu¾ek osvojio je 3. mjesto pojedinaèno, a ukupno u znanstvenom dijelu natjecanja na¹ fakultet je bio treæi.

Znanstveni dio natjecanja profesionalno i besprijekorno vodila je Ana Tomasoviæ studentica 4. godine, uz pomoæ Marije Rojnice, te dr. sc. Igora Jerkoviæa.

Ukupni pobjednik Tehnologijade je Fakultet kemijskog in¾enjerstva i tehnologije, Sveuèili¹ta u Zagrebu, dok je Kemijsko-tehnolo¹ki fakultet sa pro¹logodi¹njeg ¹estog mjesta do¹ao na èetvrto te udvostruèio broj osvojenih medalja.
Veliku potporu pru¾ilo nam je vodstvo fakulteta na èelu sa dekanicom, dr.sc. Ivkom Klariæ, red. prof.

Ove godine uveli smo znanstvene radove izvan konkurencije, to su bila 3 znanstvena rada sa Tehnolo¹kog fakulteta iz Tuzle te jedan sa Tehnolo¹kog fakulteta iz Novog Sada. Nadamo se da ce ovo postati stalna praksa na Tehnologijadi, te da ce se ubuduæe i oni ocijenjivati. Ideja je bila prikljuciti fakultete koji nisu punopravni èlanovi kao aktivne sudionike Tehnologijade. Takoðer razviti komunikaciju i suradnju meðu tehnolo¹kim fakultetima u regiji, s velikom ¾eljom jaèanja meðunarodnog karaktera. Uspjeh je vidljiv po pozivima koje smo primili, a to su sudjelovanje na ljetnoj ¹koli znanosti, Univerziteta u Tuzli, te na konferenciji u Novom Sadu, koja je najavljena za mjesec studeni. Nadamo se da je ovo tek sami poèetak suradnje koja æe uroditi velikim rezultatima.

Ove godine izraðen je i cd Tehnologijade. U tome nam je pomogao Elektro-tehnièki fakultet iz Osijeka. Po prvi put Tehnologijada ce biti skoro u potpunosti dokumentirana, te se nadam da ce i ovo postati praksa koja ce se i nakon na¹e organizacije nastaviti.

Prije svega ¾elim se zahvaliti vodstvu fakulteta na èelu sa dekanicom dr. sc. Ivkom Klariæ na velikoj potpori kroz organizaciju, svaka na¹a nova ideja bila je prihvaæena i ohrabrena, a sam prof.dr.sc. Mladen Milo¹, koji je i sam uz dr.sc.Slobodana Briniæa bio aktivni sudionik Tehnologijade u ¹ahu, me uvijek primao s rijeèima uèiniti æemo koliko mo¾emo.
Puno nam je pomogao i Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu na èelu sa Ivanom Peronjom, koji je sa svojim zborom pru¾io pomoæ na svim podruèjim bez koje bi organizacija bila nemoguæa.

®elim naglasiti da nisam spomenula sve zaslu¾ne jer bi to bio svaki student sudionik tehnologijade, na¹i studenti, kompletno svi „tehnolozi”su se pokazali kolegijalni i spremni pomoæi u svakom trenutku, bez njihove suradnje na terenu izvedba Tehnologijade bi bila nemoguæa. Nadalje zaslu¾ni su i svi profesori koji su pripremali sa studentima znanstvene radove, i svi ostali do ¹efa odr¾avanja, jer su svi direktno ili indirektno bili ukljuèeni u opse¾ne pripreme oko organizacije.

Ukjluèenost profesora je jako bitna za Tehnologijadu jer za same studente i to jednog fakulteta organizacija je jako veliki zalogaj. Nadamo se da smo postavili neke standarde na èijoj æemo izgradnji dalje raditi kako bi unaprijedili kvalitetu Tehnologijade, jo¹ vi¹e je afirmirali kao meðunarodni susret studenata Tehnolo¹kih fakulteta sa dugogodi¹njom tradicijom. Kao takva ona je jedinstveno natjecanje u Republici Hrvatskoj, po tradiciji, broju sudionika te opsega koji se prote¾e sa sportskog na znanstveni dio. Na taj naèin prednjaèi pred svim drugim susretima. Nama je prije svega cilj iz godine u godinu zabilje¾iti pomake ka naprijed i prezentirati na¹ fakultet te cjelokupnu Tehnologijadu u ¹to boljem svijetlu.

Pripremila: Kristina Radoviæ Predsjednica organizacijskog odbora

 

 

 
kratke vijesti
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr