Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

24.04.2006
 
Novi stari rektor

 U ponedjeljak 24.04.2006. je u vijeænici Rektorata Sveuèili¹ta u Splitu odr¾an izbor za novog rektora Sveuèili¹ta. Kandidati su bili prof. Ivan Paviæ i prof. Slobodan Marko Bero¹. Nakon izno¹enja programa èlanovi senata pristupili su glasovanju nakon kojeg profesor Ivan Paviæ je postao novi rektor Sveuèili¹ta u Splitu sa osvojenih 30 glasova naspram 1 za profesora Slobodana Bero¹a. Tim glasovanjem su èlanovi Senata Sveuèili¹ta u Splitu pokazali da su zadovoljni radom novog starog rektora u èijem je mandatu pokrenuta gradnja novog kampusa na Visokoj i da odobravaju smjer u kojem on vodi Sveuèili¹te u Splitu, a to je smjer ¹irenja i napretka te otvaranja novih studija.

photo: Nikola Smerniæ (www.sohosustavi.hr)

 

 

 
kratke vijesti
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
 27.11.2006
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 06/07
 17.11.2006
  > Svjetski dan studenata
 31.05.2006
  > OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr