Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 27.03.2006.

Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/nsmernic/szst.hr/index2.php on line 333

 
O zboru

 


Studentski zbor Sveuèili¹ta je nestranaèko i apolitièno tijelo kojeg èine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima visokih uèili¹ta u sastavu Sveuèili¹ta. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj ¹tititi prava i promicati interese stunata na razini pojedinog visokog uèili¹ta (fakulteta, visoke ¹kole, veleuèili¹ta) ali i na dr¾avnoj i meðunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Svi studenti upisom na fakultet ili visoku ¹kolu postaju èlanovi Studentskog zbora te Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveuèili¹ta kojem pipadaju. S obzirom na na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine odr¾avaju se studentski izbori), Studentski zbor ima i legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije. Prema zakonu, sva visoka uèili¹ta u Republici Hrvatskoj trebaju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.

Ustroj i djelovanje Studenskog zbora Sveuèili¹ta ureðuje se statutom kojeg donosi Predsjedni¹tvo Studenskog zbora Sveuèili¹ta.

U Predsjedni¹tvo podru¾nice studentskog zbora na pojedinom fakultetu (predsjedni¹tvo Studentskog zbora pojedinog fakulteta) ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. Njihov mandat traje dvije ¹kolske godine. Svaka godina studija bira svog predsjednika i zamjenika. Oni izmeðu sebe biraju Predsjednika predsjedni¹tva podru¾nice studentskog zbora na fakultatu (predsjednika Studentskog zbora pojedinog fakulteta). Studentski predstavnici svih godina ravnopravno s ostalim èlanovima Fakultetskog vijeæa sudjeluju u radu Vijeæa osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti. Svi predsjednici Studenskih zborova pojedinih fakulteta unutar Svuèili¹ta èine Skup¹tinu Studentskog zbora Sveuèili¹ta. Oni izmeðu sebe biraju predsjedni¹tvo Studentskog zbora Sveuèili¹ta, predsjednika Skup¹tine i druga Zakonom i statutom utvrðena tijela.

Temeljne zadaæe Studentskog zbora su:

•  zastupanje studenata, za¹tita i unaprijeðenje interesa i dobrobiti studenata i Sveuèili¹ta u cjelini,

•  Poticanje i organiziranje studenata za aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega, posebno u podruèju kulture u ¹porta,

•  Suradnja s drugim organizacijama koju unapreðuju studentske aktivnosti i interese,

•  Biranje studentskih predstavnika u Senat, fakultetska vijeæe i strukovna vijeæa odjela.

 

 

 
kratke vijesti
Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/nsmernic/szst.hr/index2.php on line 512
kratke vijesti
iz sporta
Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/nsmernic/szst.hr/index2.php on line 547